บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 41 ประจำปี 2560 

วันที่ 12-25 ต.ค.2560

http://www.job.cmru.ac.th/