บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก


เรื่องขอความอนุเคราะห์ขอกรอกข้อมูลประวัติและผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์แต่ละคณะ

แบบฟอร์ม/Uploads/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.docx