บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอให้นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ส่งคำร้องขอใบสำเร็จการศึกษา ณสำนักทะเบียนและประมวลผล  ด่วน