บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาทางเศรษฐกิจในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน : การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา