บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย


รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียน 1/2561

         สาขาที่เปิดรับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

หน่วยงาน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน AdiCET
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
  ภาษาอังกฤษศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ  บัณฑิตวิทยาลัย
  พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน AdiCET
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง  วันที่  25  เมษายน 2561 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่      เอกสารรับสมัคร

       สมัครเรียน ---------------> บัณฑิตวิทยาลัย

 

                                                 -------------> AdiCET