บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  : cmu journal of business  ราย 6 เดือน โดยเปิดรับบทความด้านการจัดการ การเงิน การตลาด การบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป โดย

สามารถส่งบทความได้ที่ www.ba.cmru.th/jb  หรือ โทรศัพท์ 053-942159