บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ"การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดอบรมโครงการเพื่อการวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขึ้นในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท รวมเอกสารประกอบการชุมชน อาหารกลางวัน 3 มื้อและอาหารว่าง 6 มื้อ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาคารอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-203331,089-7141177

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวาสิณี จันทนประเสริฐ e-mail : walija@kku.ac.th

 

 

hd porn