บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558


ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2558

 

/Uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-1-58%20(1).pdf

 

ตารางเรียนของสาขาบริหารธุรกิจ รหัส 58 และ 57

/Uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-1-2558_aor_%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B5.pdf

 

ตารางเรียนของสาขาหลักสูตรและการสอน(ใหม่)

/Uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-1-2558-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%95.pdf

 

ตารางเรียนของสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ปี58

/Uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-1-2558-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA-58.pdf

ตารางเรียน ของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

/Uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-1-2558-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA-58.pdf