บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตครั้งที่ 37


สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับที่ประชุมคณบดีบัณฑิต มหาวิทยาลัยของรัฐ

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตครั้งที่ 37

วันที่ 17-18 ธค.58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

http://orasis.crru.ac.th/gds_crru/index.php/conference#