บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
"การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผู้กพันของพนักงาน" รุ่นที่ 3

  ตามที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 3

จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 13 -15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กทม โดยค่าใช้จ่าย 5,500 บาท โดยสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่  www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/