บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558(รอบ 2)


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2

โดยสามารถเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่  http://www.graduate.cmru.ac.th/entran2015/