บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้กไหนดจัดโครงการ "สร้างนักวิจัยใหม่" ลูกไก้ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฏาคม 2560 

เวลา 8.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จังหวัดลำปาง ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบีติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่    www.ird.lpru.ac.th/chicken6/   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560