บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีธรรมนูญงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยระดับปริญญาโท จำนวน 3ทุน ๆ ละ 50,000 บาท และทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท   โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.constitutionalcourt.or.th