บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี(NRCT-NRF) ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี โดยปี 2561 วช.ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2561 และสามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่ porn www.nrct.go.th