บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แบบฟอร์มตรวจการลักลอกวิทยานิพนธ์


แบบฟอร์มตรวจการลักลอกวิทยานิพนธ์โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์