บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุนสำนักงานเลขาธิการโคลัมโบ ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย

                  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องประชาสัมพันธ์ทุนสำนักงานเลขาธิการโคลัมโบร่วมกับรัฐบาลอินเดียเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ไม่รวมค่าจ้าง) โดยคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 25 -45  ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

                  โดยสามารถศึกษารายละเอียดทุนดังกล่าวเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง http://tica.thaigov.net  ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561