บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดงานนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" ในวันที่ 8 กรกฏาคม -31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 -20.00 น

ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า จึงประชาสัมพันธ์เชิญ ผู้บริหาร ครุ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย