บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 2  ภาคเรียนที่ 2/2558