บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชปริญญาบัตร รุ่นที่ 40

หรือคนที่สำเร็จการศึกษาภายในปี 2558

รายงานตัวตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2559

โดยเข้าระบบรายงานตัวได้ที่ http://goo.gl/2aJeDq