บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558

/Uploads/files/CCF03042559.pdf