บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดสร้างภาพยนต์เรื่อง The Assassun 2

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งเรื่องจากเครือข่ายยุวทัศน์ เรื่องการจัดสร้างภาพยนต์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง

ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเสพติดบุหรี่ของเด็กและเยาวชน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ynetbangkok.or.th