บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

053-885991

ฝ่ายบริหารอาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
053-885992

นางวิไลพักตร์ จริงไธสง
หัวหน้าสำนักงาน
053-885993

บุคลากรนางสาววีรนุช ดรุณสนธยา
นักวิชาการศึกษา
053-885996

นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-885947

นางศิริพร ประณต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-885999

นางสาวอรกมล สุวรรณประเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053-885994

นางกชามาศ ยาสมุทร์
นักวิชาการการเงินการบัญชี
053-885998

นางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย
นักวิชาการศึกษา
053-885990