บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
053-885991

ฝ่ายบริหารอาจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
053-885992

นางวิไลพักตร์ จริงไธสง
หัวหน้าสำนักงาน
053-885996

บุคลากรนางกชามาศ ยาสมุทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวอรกมล สุวรรณประเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววีรนุช ดรุณสนธยา
นักวิชาการศึกษา

นางศิริพร ประณต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม
นักวิชาการศึกษา