การสอบวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วัน เวลาสอบ
  นางสาวปาณิกา  กาญจนหงษ์ ตลาด 26 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.
  นางสาวศุภมาส  ก้อนพิลา บริหารธุรกิจ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.
  นางสาวรุจิรา  อูปคำ บริหารธุรกิจ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.
1 นางสาวกุลธิดา  ก้าวสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ 7 เมษายน 2560  เวลา 9.00 น.
2 นางสาวกมลชนก  ก้าวสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
3 นางสาวสัญรญา  นวลศิริ ภาษาไทย 9 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น.
4 นางสาวจุรีย์พร  อำพันธ์ ภาษาไทย 9 เมษายน 2560 เวลา 11.00น.
5 นาวสาวPENG LESHAN ภาษาไทย 9 เมษายน 2560 เวลา 13.00น.
6 นายสวงษ์  ไชชยา ผู้นำทางการศึกษาฯ 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.
7 นางสาวอภิญญา  วงค์ใหม่ สาธารณสุขศาสตร์ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.
8 นางสาวเกศกนก  วงศ์สำเร็จ บริหารธุรกิจ 2 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
9 นางสาวดาวสวรรค์  รื่นรมย์ บริหารธุรกิจ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.
10 นางสาวMENG YAN ภาษาไทย 4 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.
11 นางสาวLi Ning Min ภาษาไทย 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
12 นางสาวพิมลพรรณ  อุตเรือน เทคโนโลยีชีวภาพ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
13 นางเกษร  ยอดแก้ว ภาษาไทย 20 เมษายน 2560 เวลา 9.00น.
14 นางสาวบุญเรือน อุดสม ภาษาไทย 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
15 นางสาวรังสินีย์  ชื่อเกียรติขจร ภาษาไทย 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00น.
16. นางสาวปวรรัตน์  แดงไฟ ภาษษไทย 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.