บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสอบวิทยานิพนธ์

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วัน-เวลาสอบ
ศสิธร  พรมมาลา บริหารธุรกิจ 18 ธ.ค.2560 เวลา 9.00 น.
กมลพรรณ  จักรแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ 23 ธ.ค.2560 เวลา 900 น.