บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสอบวิทยานิพนธ์

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วัน-เวลาสอบ
นางอำภาพร รินปัญโญ ภาษาไทย 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
นางสรัญญา ทั้งสุข บริหารธุรกิจ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.
นางณอภัย พวงมะลิ ผู้นำทางการศึกษาฯ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
น.ส.สุนทรีย์ ศิริจันทร์ บริหารธุรกิจ 22 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.
พระพิษณุ อุตตมา สาธารณสุข 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
นายนริศ  มหาพรหมวัน ผู้นำทางการศึกษาฯ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.