บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสอบวิทยานิพนธ์

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วัน-เวลาสอบ
นางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน บริหารธุรกิจ 10 เมษษยน 2561 เวลา 13.00 น.
นางสาวประภาศิริ  ปราโมทย์ หลักสูตรและการสอน 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.
นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำ หลักสูตรและการสอน 11 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
นางสาววิภาณี  อุชุปัจ สาธารณสุขศาสตร์ 21 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น.
นางสาวส่งศรี  พุทธเกิด วิทย์ฯการกีฬา 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00น.
นายวีระศักดิ์  ไววาง วิทย์ฯการกีฬา 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
นายจักรกฤษณ์  พิเดช วิทย์ฯการกีฬา 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00น.