การสอบวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วัน เวลาสอบ
1 นายจตุรงค์  ประกายสกุล สาธารณสุขศาสตร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา14.00 น.
2 นายชาญ คำภิระแปง ผู้นำทางการศึกษาฯ 4 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.
3 นางกัญญา  สมบูรณ์ ผู้นำทางการศึกษาฯ 4 มีนาคม 2560 เวลา 13.00น.
4 นางสุพิศ  เอื้องแซะ ภาษาไทย 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.
5 นางไพลิน  วานิชจรัสกิจ ภาษาไทย 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.