การสอบวิทยานิพนธ์

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วัน-เวลาสอบ
สงกรานต์  ลาพิมล สาธารณสุขศาสตร์ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.
ชเนรินทร์  หมดห่วง บริหาระุรกิจ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.
ณัฐวัตร  เป็งวันปลูก การจัดการ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.
ศศิจันทร์  ปัญกาวี การจัดการ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.