บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสอบวิทยานิพนธ์

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วัน-เวลาสอบ
กนกพร  อริยา สาธารณสุขศาสตร์ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ชนิดา  เตชะปิน สาธารณสุขศาสตร์ 9  ตุลาคม 2560 เวลา 9.00น.
นลินรัตน์  วรโชติภูตินันท์ สาธารณสุขศาสตร์ 10 กันยายน 2560 เวลา 14.00น.
สิริโชค  ปะทิ สาธารณสุขศาสตร์ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
วาสนา  สิทธิกัน สาธารณสุขศาสตร์ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.
จำรัส  เลิศศรี เทคโนโลยีชีวภาพ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00