การสอบวิทยานิพนธ์

ชื่อ-สกุล สาขา วัน เวลาสอบ
นางสาวกุลธิดา  ก้าวสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ 7 เมษายน 2560  เวลา 9.00 น.
นางสาวกมลชนก  ก้าวสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
นางสาวเพียรวดี  มณีขัติย์ สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 8 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น.
นางสาวรุจิรา  จูเจริญ สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 8 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.
นางสาวสัญรญา  นวลศิริ ภาษาไทย 9 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น.
นางสาวจุรีย์พร  อำพันธ์ ภาษาไทย 9 เมษายน 2560 เวลา 11.00น.
นาวสาวPENG LESHAN ภาษาไทย 9 เมษายน 2560 เวลา 13.00น.
นางสาวMENG YAN ภาษาไทย 4 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.
นางสาวLi Ning Min ภาษาไทย 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
นางสาวพิมลพรรณ  อุตเรือน เทคโนโลยีชีวภาพ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
นางเกษร  ยอดแก้ว ภาษาไทย 20 เมษายน 2560 เวลา 9.00น.
นางสาวบุญเรือน อุดสม ภาษาไทย 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
นางสาวรังสินีย์  ชื่อเกียรติขจร ภาษาไทย 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00น.
นางสาวปวรรัตน์  แดงไฟ ภาษษไทย 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.