รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วันเวลา
1. นางสาววรารักษ์  สักแสน บริหารธุรกิจ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.00น.
2. นางพิรุณรัตน์  เลาหกุล บริหารธุรกิจ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.
3. นางสาวพัชราภรณ์  เมธีการย์ การจัดการ 18 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.