บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วันเวลา
1 ว่าที่ ร.ต.ญ.กันตนา ธรรมวรรณ์ การสอนวิทยาศาสตร์ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.
2 น.ส.กฤติยา  กิตติวัชรพงศ์ การสอนวิทยาศาสตร์ 17 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.
3 น.ส.ธีรนุช  จันทร์กองแก้ว บริหารการศึกษา 21 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.