รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วันเวลา
1. จักรกฤษณ์  พิเดช วิทยาศาสตร์การก๊ฬา 28 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.
2. ยุทธนา  ชัยเจริญ การสอนวิทยาศาสตร์ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.