รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วันเวลา
1. นางสาวจันทนา  สารแสง สาธารณสุขศาสตร์ 12 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น.
2. นางจุฑามาศ  พันสวรรค์ บริหารการศึกษา 18 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.
3. นางสาววันทนีย์  ใจเฉพาะ บริหารการศึกษา 18 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
4. นายนริศ  มหาพรหมวัน ผู้นำทางการศึกษาฯ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.