รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วันเวลา
1. นายอธิปัตย์ ไชยชมภู การสอนวิทยาศาสตร์ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.