รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วันเวลา
1. นางกัญชลี  หมูฝั้๋น บริหารธุรกิจ 14 มกราคม 2560 เวลา 9.00น.
2. นายณัฐวัตร  เป็งวันปลูก บริหารธุรกิจ 14 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น.