บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วันเวลา
1 นายนพดล  โกฎคำลือ  บริหารธุรกิจ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น
2 นางสาวกมลชนก  ชัยศิรินวกาญจน์  บริหารธุรกิจ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.
3 นางสาวจิรารัตน์ นามสกุล กระจ่างดี  การบริหารการศึกษา 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น