บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วันเวลา
1. นางสุดเฉลี่ยว  ไทยกรรณ์ หลักสูตรและการสอน 7 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00น.
2. น.ส.สุดาลักษณ์  สุกธะคำ การสอนวิทยาศาสตร์ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.
3. น.ส.นุชจิรา  มะโนสาร การสอนวิทยาศาสตร์ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
4. น.ส.กรวรรณ  จินเดช การสอนวิทยาสาสตร์ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
5. น.ส.สุภารัตน์  หาญขว้าง การสอนวิทยาศาสตร์ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.