บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

                                                         คู่มือการใช้งานลงทะเบียนออนไลน์ 

นักศึกษาสามารถดูวิธีการลงทะเบียนระบบใหม่ (v . 2017) ได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=oCoHxhmBxWY&feature=youtu.b

คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนออนไลน์

คู่มือการบันทึกประวัตินักศึกษา 

คู่มือการยื่นคำร้องออนไลน์

เมนูการใช้ งานระบบบริการออนไลน์ สําหรับนักศึกษา