บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

                                                         คู่มือการใช้งานลงทะเบียนออนไลน์ 

นักศึกษาสามารถดูวิธีการลงทะเบียนระบบใหม่ (v . 2017) ได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=oCoHxhmBxWY&feature=youtu.b