บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข้อ ๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง
(๑) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดม ั่นและปฏิบัติ ตนตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของมหาวิทยาลัย
(๒) มีทัศนคติที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท ี่ ของตนเอง
(๓) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะและความสามารถ ในสาขาวิชาชีพของตนเอง
(๔) มีบุคลิกภาพและการวางตนท ี่ เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๒ จรรยาบรรณต่อผู้อื่น
(๑) ปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๒) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ และมีมนษยส ุ มพั ันธ์อันดี
(๓) เคารพและไม่ละเมิดผลงานของผู้อื่น

ข้อ ๓ จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย
(๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
(๒) ร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้างช ื่ อเสียงแก่มหาวิทยาลัย และไม่ประพฤติปฏิบัติตนอัน อาจเป็นเหตุให้เส ื่ อมเสียช ื่ อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (๓) ดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมท ั้งไม่นํา ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพ ื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ข้อ ๔ จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และส ิ่ งแวดล้อม
(๑) ประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(๒) มีส่วนร่วมในกิจกรรมท ี่ แสดงถึงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม