บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรือง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้เกษียณและศิษย์เก่า สม้ครเข้าร่วมโครงการสร้างอัตลักษร์ทางศิลปและวัฒนธรรมการฟ้อนเล็บราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2562

ข่าวปประชาสัมพันธ์

เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่่่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางสอนภาคเรียน 1/2562

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง สมัครสอบ CMRU GEP


บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในงานถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ ศาลาร่มโพธิ์

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 และร่วมกันการทบทวนความรู้ที่จัดเก็บหมวดหมู่ เพื่อเตรียมการเข้าภึงความรู้ เรื่องเทคนิคการจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร รวมทั้งแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น13 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยรับการรายงานผลการตรวจสอบ รอบปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 -10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องหลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

อ่านต่อ


คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม