บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : ชเนรินทร์ หมดห่วง
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่นที่เปิดให้บริการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและระดับความสำคัญของกลยุทธ์ 9Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจกาแฟ แบรนด์ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟท้องถิ่น จำนวน 3 แบรนด์ คือ (1) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง (2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี                 (3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มผู้บริโภคกาแฟ  แบรนด์ท้องถิ่น จำนวน 402 ราย ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                 จากการวิเคราะห์การจัดการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) ด้านการจัดองค์กร (2) ด้านการผลิตและปฏิบัติการ (3) ด้านการตลาด  (4) ด้านการบัญชีและการเงิน (5) ด้านการจัดหาวัตถุดิบ (6) ด้านการบริหารงานบุคคล (7) ด้านการจัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และ (8) ด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับด้านการจัดองค์กร มีการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนและบริษัทจำกัด  ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์จากชุมชนบนพื้นที่สูงที่ผ่านกระบวนการผลิตและการแปรรูปที่มีมาตรฐานสากล มีการส่งเสริมการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ร่วมกับการปลูกพืชอื่นๆ  ตามฤดูกาล เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและสร้างระบบนิเวศภายในชุมชน ด้านการบริหารงานบุคคล มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรในการฝึกอบรมเพื่อสร้างแรงผลักดันให้พนักงานเกิดความหลงใหลในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยการเติมความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยสามารถพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

                 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท มีการบริโภคกาแฟ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์  บริโภคกาแฟช่วงเวลา 12.00 - 15.00 น. นิยมบริโภคกาแฟเย็นโดยให้เหตุผลในการเลือกใช้บริการด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์  มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 76 - 90 บาท และมีการตัดสินใจด้วยตัวเอง ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญกลยุทธ์ 9Ps  ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น พบว่า ให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 4.24, SD = 0.41) ด้านบุคลากร  ( = 4.24, SD = 0.48) ด้านคู่ค้า ( = 4.21, SD = 0.36)

 

คำสำคัญ : ธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น การจัดการธุรกิจ กลยุทธ์ 9Ps  


ดาวน์โหลดเอกสาร