บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของลูกค้า ในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ผู้วิจัย : พิรุณรัตน์ เลาหกุล
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของลูกค้าในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย  ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของลูกค้าในอำเภอเมืองลำพูน   จังหวัดลำพูน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา กำหนดจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทั้งหมด 387 คน เฉลี่ยด้วยร้านจำหน่ายรถจักรยานที่อยู่ในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  จำนวน 10 ร้าน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน  โดยการใช้แบบ Independent Sample t – test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)            

      ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุ 21 – 30 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จำนวนจักรยานที่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ย 1.27 คันต่อลูกค้า 1 คน และประเภทรถจักรยานที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ คือ รถจักรยาน

แม่บ้าน มากที่สุด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญ  ต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดถึงมาก โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์   ในเรื่องการมีรถจักรยานให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลายยี่ห้อ หลายขนาด และเป็นร้านที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน มีระดับความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของลูกค้าในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีค่าความสัมพันธ์สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ โดยเฉพาะในเรื่องลูกค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการ  ปัจจัยด้านบุคลากร โดยเฉพาะในเรื่องผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเป็นกันเอง ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยเฉพาะในเรื่องมีการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม)

คำสำคัญ   :    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   การตัดสินใจซื้อ   รถจักรยาน   ลูกค้า   ร้านจำหน่าย       รถจักรยาน

 


ดาวน์โหลดเอกสาร