บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : ถวิลจิต ชาตะเวที
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่อง ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการทำอิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบ  

  สะเต็มศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน      เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 7 แผน รวม 12 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  อิฐมอญ    โดยใช้การสอน แบบสะเต็มศึกษา การนำเสนอข้อมูลใช้ตารางประกอบคำบรรยาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (m) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการหาประสิทธิภาพ E1, E2

   ผลการวิจัย พบว่า

   1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 5 เล่ม โดยรวมมีค่าเท่ากับ 83.42/ 85.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

               2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระ   การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.00

               3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (= 4.76, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 

คำสำคัญ :    การทำอิฐมอญด้วยสะเต็มศึกษา, สะเต็มศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร