บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : อรพรรณ จุตตะโน
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาตามแบบ ADDIE MODEL  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารกิจการร้านอาหารในตำบลหนองหอย จำนวน 42 คน เครื่องมือเป็นการทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์และ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และเปรียบเทียบ    ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Rank Test

               ผลการวิจัย พบว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.32  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความรู้หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ (P – value ≤ 0.001) จากการวิจัยนี้สรุปได้ว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คำสำคัญ :         ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง, การสุขาภิบาลอาหาร, ผู้บริหารกิจการร้านอาหาร


ดาวน์โหลดเอกสาร