บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

คุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พิรุณ ไชยเลิศ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 280 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น โดยพัฒนามาจากแนวคิด SERVQUAL จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีการจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น โดยวิธี Priority Needs Index (PNI Modified) และรับรองแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงาน สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย

               ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค่อยพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง สูงกว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่เกิดขึ้นจริง ของคุณภาพการให้บริการ ในทุกปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3) ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ 4) ด้านความไว้วางใจ และ 5) ด้านการเข้าถึงจิตใจ ตามแนวคิดคุณภาพบริการ

การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความต้องการจำเป็นที่ต้องการปรับปรุงมากที่สุดเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ตามลำดับ

               แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย ซึ่งได้แนวทางดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ ให้มีการจองคิวที่ไม่ซ้ำซ้อน ให้แจ้งอัตราค่าบริการไว้อย่างชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทันต่อเหตุการณ์ ให้เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสื่อสารได้กับเจ้าของโดยตรง เมื่อพบปัญหาภายในให้มีการประชุมภายในเร่งหาแนวทางแก้ไข ด้านความไว้วางใจ ให้มีการติดต่อกลับ เมื่อมีการยกเลิกการจองจากผู้ใช้บริการท่านอื่น ให้พิจารณาและปรับเปลี่ยนขนาดของสนามให้เหมาะกับผู้เล่น 7 คน ให้เจ้าหน้าที่ห้ามปราม ตักเตือน เมื่อผู้ใช้บริการทำผิดกฎสนาม และตรวจดูความเรียบร้อยของสนามทุกครั้งหลังใช้งาน ด้านเข้าถึงจิตใจ ควรมีการอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีใจรักงานบริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม ให้มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาคุณภาพของหลอดไฟให้พร้อมใช้งาน ให้เปลี่ยนวัสดุที่อากาศถ่ายเทได้ เช่น ตาข่ายกรองแสง และปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น จัดส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่และเตรียมพื้นที่จอดรถให้เป็นสัดส่วน มีการเตรียมพื้นที่ให้เช่าสำหรับค้าขาย ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ให้เลือกทำเลที่เดินทางสะดวก หาง่าย ก่อนประกอบธุรกิจ จัดทำเว็บเพจเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสนาม เช่น ที่อยู่ แผนที่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการจองสนาม เป็นต้น ให้มีบริการจัดหาคู่แข่งขัน มีการจัดถ่ายทอดฟุตบอลรายการสำคัญ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ให้มีความครอบคลุมบริเวณสนาม

 

คำสำคัญ : คุณภาพการบริการ, แนวทางพัฒนา, สนามฟุตบอลหญ้าเทียม, ความคาดหวัง, การรับรู้


ดาวน์โหลดเอกสาร