บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : สุเทพ ไชยวุฒิ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1) พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้วงจรคุณภาพเดมิ่ง(PDCA)   2) ศึกษา ผลการใช้คู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน  66 คน  ประกอบด้วย คณาจารย์สังกัดภาควิชา จำนวน 6 ภาควิชา  ดังนี้ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา  ภาควิชาการศึกษาปฐมวัยและภาควิชาการศึกษาพิเศษ  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก                     แบบประเมินคุณภาพคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และแบบประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์ที่มีต่อคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า

                  1.  คู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปเล่มของคู่มือ  ด้านเนื้อหาของคู่มือและ    ด้านการนำไปใช้

                  2.  คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการ   ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปเล่มของคู่มือ  ด้านเนื้อหาของคู่มือ และด้านการนำคู่มือไปใช้


ดาวน์โหลดเอกสาร