บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

วาทกรรมความขาว : อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวใน วัฒนธรรมสมัยนิยม


ผู้วิจัย : วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ สมหมาย เปรมจิตต์

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องวาทกรรมความขาว : อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวัฒนธรรมสมัยนิยม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้วิธีการวิเคราะห์วาทกรรมเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา โดยศึกษากลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรมความขาวที่ผูกโยงกับการใช้อำนาจความรู้ และความจริง เพื่อช่วยให้มองเห็นการร่วมกันของอำนาจที่ประกอบสร้างความหมายหมายของวาทกรรมความขาวให้ดำรงอยู่จนกลายเป็นความจริงในสังคม ตลอดถึงทัศนคติและปฏิกิริยาของผู้หญิงลาวเกี่ยวกับความงามที่กำลังปรับเปลี่ยนอุดมคติไปสู่ความขาวตามวัฒนธรรมสมัยนิยม

ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมความขาวเป็นอุดมคติในรูปแบบความงามอย่างหนึ่งของผู้หญิงลาวที่ได้รับการยอมรับและถูกผลิตซ้ำมาตั้งแต่อดีต ซึ่งในอดีตการส่งผ่านความรู้เรื่องความขาวได้กระทำผ่านแนวคิดทางสัญญะโดยใช้ภาษาในบทกวี นิยาย วรรณคดีที่มีสำนวนกล่าวถึงความงามของผู้หญิงลาว เพื่อให้ผู้หญิงได้รับรู้และมีจิตสำนึกร่วมกัน ในการสร้างความหมายและตีความ เมื่อประเทศลาวได้พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลให้ความขาวถูกสร้างและผลิตความหมายอยู่ตลอดเวลา โดยการกระทำผ่านช่องทางสื่ออันหลากหลาย จนกลายเป็นภาพตัวแทนที่ชัดเจนของผู้หญิงลาว โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่สร้างการรับรู้และค่านิยมต่อองค์ความรู้เรื่องความขาวของผู้หญิงในสังคมลาวปัจจุบัน ถึงแม้ว่าผู้หญิงลาวในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับความขาวมากขึ้น แต่ก็ยังมีความคิดเห็นที่แสดงออกถึงความห่วงใยและหวงแหนในวัฒนธรรมความงามในชาติของตนเองที่บรรพบุรุษได้สรรค์สร้างขึ้น โดยยังคงยึดถือปฏิบัติด้วยความเชื่อถือว่าเป็นคุณธรรมและความงามของผู้หญิงจะที่ต้องแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าที่อยู่ภายในจิตใจนอกเหนือจากความงามทางรูปลักษณ์ภายนอก


ดาวน์โหลดเอกสาร