บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ตัวแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน


ผู้วิจัย : นายนิวุธ มีพันธ์
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวแบบภาวะผู้นำ ตรวจสอบยืนยันและเสนอตัวแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ใช้ระเบียบวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยดำเนินการดังนี้ 1) วิเคราะห์ตัวแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจใช้กลุ่มตัวอย่างจากครู จำนวน 480 คน                ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่โรงเรียนที่ได้รับที่ได้รับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2554-2556 จำนวน 9 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง แบบแนวคำถามในการสนทนากลุ่ม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการวิเคราะห์เนื้อหา กำหนดหมวดหมู่ตามประเด็นคำถามหลักในการวิจัย  2) การตรวจสอบยืนยันและเสนอตัวแบบภาวะผู้นำโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุโดยใช้กลุ่มตัวอย่างครูในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 111 โรงเรียนจำนวน 961 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ

                    ผลการวิเคราะห์ตัวแบบด้านภาวะผู้นำของโรงเรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่         1) การมีอุดมการณ์และเป็นแบบอย่างที่ดี 2) การนำการเปลี่ยนแปลง  การทำงานเป็นทีม   4) การสร้างแรงบันดาลใจ 5) การมีวิสัยทัศน์ และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านประสิทธิผลโรงเรียน ได้องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 3) การบริหารวิชาการ และ 4) การบริหารงานบุคคล

                    ผลการตรวจสอบยืนยัน และเสนอตัวแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า โมเดลที่ปรับแก้แล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแบบภาวะผู้นำ กับประสิทธิผลของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ค่าอิทธิพลทางตรงขององค์ประกอบภาวะผู้นำกับประสิทธิผลโรงเรียนทั้ง 4 องค์ประกอบมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีอุดมการณ์และเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.97 ซึ่งมีค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นองค์ประกอบการทำงานเป็นทีม ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.94 องค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์ และองค์ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.93 เท่ากันและองค์ประกอบการนำการเปลี่ยนแปลง มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.91 ตามลำดับ

                   


ดาวน์โหลดเอกสาร