บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : กัญญา สมบูรณ์
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ประวัติ พื้นผาสุข

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีอิทธิพลต่อทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงในอำเภอปางมะผ้า  2) เพื่อสร้างรูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมของชนเผ่ามูเซอแดงและสังคมในยุคปัจจุบัน 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมของ ชนเผ่ามูเซอแดงและสังคมในยุคปัจจุบัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพและปัญหาทางวัฒนธรรมชนเผ่า ประเพณี ความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงอำเภอปางมะผ้า การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงอำเภอปางมะผ้าและการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการพัฒนา แบบบันทึกการใช้รูปแบบ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป แบประเมินความพึงพอใจ และคู่มือ การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงในอำเภอปางมะผ้า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย มีดังนี้

1. วัฒนธรรมชนเผ่าที่ส่งผลต่อทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง คือ วัฒนธรรมด้านการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมการปกครอง ความเชื่อเรื่องประเพณีกินวอ และความเชื่อในการอยู่ร่วมกัน ส่งผลให้เยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงเกิดปัญหาทักษะทางสังคม 5 ด้าน คือ ทักษะ         การสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทักษะการอยู่อย่างพอเพียง ทักษะการมีภาวะผู้นำและทักษะการมีจิตสาธารณะ

 2. รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง ได้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ LAHU Model ประกอบด้วยกระบวนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการศึกษา คัดเลือกและวางแผน (Learning the Way to Develop) 2) ขั้นปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง (Acting to Develop) 3) ขั้นติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงลึก (Happened Record) และ           4) ขั้นจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทักษะทางสังคมร่วมกัน (Unanimous Change Forum)

3. ผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดง พบว่า เยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงมีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น โดยทักษะทางสังคมที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด คือ ทักษะการมีจิตสาธารณะและทักษะการสื่อสาร รองลงมาคือทักษะการมีภาวะผู้นำ ทั้งนี้ ทักษะที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้น้อย คือ ทักษะการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทักษะ การอยู่อย่างพอเพียง จากผลการประเมินความพึงพอใจของเยาวชนชนเผ่ามูเซอแดงที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการ


ดาวน์โหลดเอกสาร