บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : สุนทรีย์ ศิริจันทร์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลของนักท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว   กับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลของนักท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย  การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples: t - test)                     และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One -Way ANOVA: F - test)

                 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในทวีปยุโรป มีสัญชาติฝรั่งเศส อายุระหว่าง 21-30 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่  เป็น นักศึกษา มีสถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือน 2,001-3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ช่วงเวลา ในการท่องเที่ยว คือ  ช่วงฤดูหนาว และช่วงฤดูร้อน ใช้ระยะเวลาที่พักในประเทศไทยประมาณ   2 สัปดาห์  มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก 10 - 12 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเข้ามาจองด้วยตนเอง                        และการจองผ่านเว็บไซต์ มักจะเดินทางมาพักเพียงคนเดียว มีจุดประสงค์ในการเข้าพัก คือ  การได้พบปะกับเพื่อนใหม่ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท่องเที่ยว มีระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาด มากที่สุด คือ ด้านราคา รองลงมา คือ ด้านพนักงานให้บริการ  และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

                 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ ภูมิลำเนา อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีการเลือกใช้บริการที่พักแบบโอสเทล แตกต่างกัน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในส่วนของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่พักในประเทศไทย และวัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ที่แตกต่างกันมีการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

คำสำคัญ : พฤติกรรม, ส่วนประสมทางการตลาด, ที่พักแบบโฮสเทล 

 


ดาวน์โหลดเอกสาร