บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียน บ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : วราภรณ์ วงษาปัน
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอ  ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู จำนวน 6 คน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน นักเรียนจำนวน 12 คน และผู้ปกครองจำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษา และแนวทางการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์  เชิงเนื้อหา แล้วนำเสนอการวิจัยโดยวิธีการพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า

1. โรงเรียนบ้านแม่จ้องได้พัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนการสอนร่วมกัน (LS1) ขั้นที่ 2 ขั้นจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (LS2) ขั้นที่ 3     ขั้นสังเกตการสอน (LS3) และขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนบทเรียน (LS4)

2. ผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานทำแบบมีส่วนร่วม เป็นผู้ฟังที่ดี สุขุมเยือกเย็น  มีเหตุมีผล มีความเป็นกลาง สื่อสารกับครูและให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวก ช่วยเหลือและสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูปรับกระบวนการคิด เปลี่ยนวิธีการสอน ให้ความสำคัญกับนักเรียน เอาใจใส่และวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองในการจัดการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมคิด (Buddy) หัวหน้าวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษาอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย และมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป และครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยรวมภาพอยู่ในระดับมาก (µ = 4.40) หากพิจารณาตามขั้นการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน พบว่า ครูมีความพึงพอใจขั้นสะท้อนบทเรียนมากที่สุด (µ = 4.54) รองลงมาคือขั้นวางแผนการสอนร่วมกัน (µ = 4.39) และครูมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ขั้นการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้และขั้นสังเกตการสอน (µ = 4.28) นอกจากนี้นักเรียนมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกับครูด้วยความตั้งใจ มีความสุข สนุกสนาน กระตือรือร้น สามารถโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูในการทำกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม สุดท้ายนักเรียนเกิดความสุขในการทำกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียน เกิดทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เกิดความรัก ความหวงแหน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนในท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับผู้ปกครองรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมใน            การวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน มองเห็นพัฒนาการของนักเรียน และเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ของครูเพิ่มขึ้น

 

คำสำคัญ : การพัฒนาครู, การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน, ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

 


ดาวน์โหลดเอกสาร