บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสายใต้ (ปาย) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นางจีราพร อินเหลา
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการและเพื่อพัฒนางานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสายใต้ (ปาย) อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้สอน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาสายใต้ (ปาย) และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสายใต้ (ปาย) อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจานวนทั้งหมด 125 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประเมินค่า 5 ระดับ แบบสรุปการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสายใต้ (ปาย) อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมมีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทางวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การแนะแนวการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศนักศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นตามลาดับ
2. ปัญหาการดาเนินงานวิชาการ พบว่า มีปัญหาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือครูไปอบรมบ่อย ครูสอนควบชั้น ภาระงานอกเหนือจากการสอนมากเกินไป ขาดสื่อ อุปกรณ์การเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นมีไม่มาก ไม่มีสาธารณูปโภคเหมาะสม และงบประมาณที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ
3. การพัฒนางานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสายใต้ (ปาย) อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนทาได้ดังนี้
3.1 ครูมีใบงาน หรือกิจกรรมอื่นให้เด็กทา เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาอีกทั้งจะเป็นการแก้ไขปัญหาครูขาดสอนเพราะไปประชุมหรือสัมมนาบ่อยๆอีกด้วย
3.2 ให้มีการส่งเสริมการระดมทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นทุนในการบริหารงานวิชาการและบริหารงานอื่นๆของโรงเรียน เช่นการจัดทาผ้าป่าการศึกษาหนังสือนี้เพื่อน้อง จะช่วยให้การศึกษามีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดสื่ออุปกรณ์ งบประมาณมีไม่เพียงพอ ไม่มีสาธารณูปโภคอกด้วย
3.3 ให้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตลอดจนมีการประสานงานกับองค์กรของรัฐและเอกชนในการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน


ดาวน์โหลดเอกสาร