บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นายเรวัตร วงศ์ศักดิ์ศรี
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ วริยาวรรณ คำไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ ศิริสว่าง

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน ตาบลผาบ่อง อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพ ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่เหมาะสมในพื้นที่ โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 84 คน มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนของภาคีสุขภาพ ตาบลผาบ่อง มีปัญหาหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการภาคีสุขภาพชุมชน จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 73.81 ด้านกระบวนการจัดทาแผนสุขภาพชุมชน จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 ด้านงบประมาณ จานวน 80 คน คิดเป็น ร้อยละ 94.24 และด้านการมีส่วนร่วม จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95
โดยพบว่า ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการจัดการสุขภาพชุมชน ในพื้นที่ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการและบางส่วนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง อีกทั้งศักยภาพของชุมชนเอง ก็ยังไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านสุขภาพของตนเอง ขาดการสร้างความ ตระหนักในด้านสุขภาพของชุมชน และประการสาคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการ ในการทางานร่วมกัน ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ในครั้งนี้จาเป็นต้องใช้ชุมชนเป็นฐาน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชน ตั้งแต่กระบวนการคิดค้นปัญหา ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา วิเคราะห์หาแนวทาง การแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยวิธีการผสมผสานและบูรณาการร่วมกัน เพื่อการรับรู้ข้อมูลรอบด้าน สามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหาและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางที่ได้จะทาให้ชุมชน
มีความตระหนักในปัญหา รับรู้ เข้าใจสภาพปัญหา ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยชุมชนเอง เกิดกระบวนการพึ่งพาตนเอง เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งจะนาไปสู่ประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลดเอกสาร