บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลี


ผู้วิจัย : นางสาวพจนีย์ มณิปันตี
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างคาวิเศษณ์ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลีในด้านตาแหน่ง หน้าที่ ลักษณะการซ้าคาวิเศษณ์ และในแง่ของวัฒนธรรม
ผลการวิจัยพบว่า คาวิเศษณ์ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลีมีทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันในด้านตาแหน่ง หน้าที่ ลักษณะการซ้า และในแง่ของวัฒนธรรม ส่วนที่เหมือนกันคือ คาวิเศษณ์ ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลีสามารถทาหน้าที่เป็นหน่วยขยายนาม ขยายกริยา ภาคแสดง การซ้า คาวิเศษณ์ในรูปแบบ AA การซ้าคาวิเศษณ์บางคามีความหมายด้านเพิ่มน้าหนักของความหมายเดิม และเพื่อทาให้เกิดภาพ นอกจากนี้แล้วคาวิเศษณ์ในแง่วัฒนธรรมจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพนับถือผู้อาวุโส ในรูปแบบของการแสดงการลงท้ายและรูปแบบของการปฏิเสธแบบสุภาพ
ลักษณะที่แตกต่างกันคือ คาวิเศษณ์ในภาษาไทยเมื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยขยายนาม และหน่วยขยายกริยา ตาแหน่งของคาวิเศษณ์จะวางไว้หลังคาที่ถูกขยาย ส่วนในภาษาเกาหลีตาแหน่งของคาวิเศษณ์จะวางไว้ข้างหน้าคาที่ถูกขยาย และเมื่อคาวิเศษณ์ทาหน้าที่เป็นหน่วย ภาคแสดง ตาแหน่งของคาวิเศษณ์ในภาษาไทยจะวางไว้ข้างหลังคาที่ถูกขยาย ส่วนในภาษาเกาหลีจะวางไว้หน้าคาที่ถูกขยาย
นอกจากนี้ในภาษาไทยยังนิยมซ้าคาวิเศษณ์เพื่อให้เกิดความหมายแฝง ซึ่งในภาษาเกาหลีจะมีแต่ความหมายตรงตัว ไม่มีความหมายแฝงของคาวิเศษณ์ และคาวิเศษณ์ในภาษาไทยบางคาซ้าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความหมายใหม่ แต่ในภาษาเกาหลีการซ้าคาวิเศษณ์ไม่สามารถทาให้เกิดความหมายใหม่ได้
ส่วนการซ้าคาวิเศษณ์ในภาษาไทยสามารถทาได้ในรูปแบบ AABB, ABAB และในรูปแบบ A แสน A แต่ในภาษาเกาหลีไม่มีการซ้ารูปแบบเหล่านี้ ในแง่ของวัฒนธรรมคาวิเศษณ์ภาษาไทยสามารถแยกให้เห็นถึงความเป็นเพศชายและหญิง แต่ในภาษาเกาหลีไม่มีการแยกคาวิเศษณ์สาหรับเพศชายและหญิง รวมไปถึงในภาษาเกาหลีคาวิเศษณ์ในรูปแบบแสดงการลงท้ายของประโยคที่แสดงความสุภาพมีหลายระดับ แต่ในภาษาไทยถ้าเป็นภาษาทางการจะมีเพียงระดับเดียว ยกเว้นคาที่เป็นคาราชาศัพท์


ดาวน์โหลดเอกสาร