บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ค่านิยมสังคมไทยปัจจุบันที่สะท้อนจากวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน ปี พ.ศ. 2546 ปี พ.ศ. 2550


ผู้วิจัย : จารุณี ปัญควณิช
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : เรณู อรรฐาเมศร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : สมพงษ์ บุญเลิศ

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่านิยมสังคมไทยปัจจุบัน 12 ประการ ผ่านวรรณกรรมซีไรต์ 5 เล่ม จากผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรม ซีไรต์ทั้ง 5 เล่ม ได้สะท้อนถึงปัญหาและทางออกของปัญหาสังคมในเชิงจิตสานึก โดยในกลุ่มแรกสะท้อนถึงปัญหาสังคม จากเรื่องช่างสาราญ กล่าวถึงการเหลื่อมล้าทางสังคม แต่แฝงแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันผ่านรากเหง้าทางวัฒนธรรม ส่วนในโลกในดวงตาของข้าพเจ้า ได้สะท้อนความหลากหลายของกลุ่มคนที่สามารถอยู่ร่วมกัน รวมถึงเชื่อมโยงสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่กล่าวถึงความแตกต่างทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างศานติ ส่วนกลุ่มที่สอง วรรณกรรมได้เสนอทางออกของปัญหาสังคมเชิงจิตสานึก ผ่านเรื่องแม่น้าราลึกกวีนิพนธ์เล่มนี้มีลักษณะเชิงชี้นาความคิด ซึ่งกวีมุ่งสื่อให้เห็นว่าประสบการณ์ในวัยเยาว์ของแต่ละคนล้วนเป็นพลังหล่อหลอมให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ภายใต้บริบทสังคมปัจจุบัน และจากเรื่องความสุขของกะทิสะท้อนวิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติภายใต้กรอบคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสุดท้ายจากเรื่องเจ้าหงิญได้สะท้อนวิธีคิดคนในสังคมปัจจุบันโดยการอธิบายถึงโลกแห่งความเป็นจริงของชีวิตโดยพลังความดีจะเป็นสิ่งที่สร้างสันติต่อสังคม เห็นได้ว่าซีไรต์ทั้ง 5 เล่ม มีกลวิธีตีแผ่สังคมผ่านบริบทใหม่ภายใต้ศิลปะทางภาษาส่งผลให้วรรณกรรมและกวีนิพนธ์ร่วมสมัยดังกล่าวมีทั้งอรรถรสทางวรรณศิลป์ และเนื้อหาตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปยังผลให้เกิดความคิดแตกยอดจากเหตุการณ์ต่างๆภายในแต่ละเล่มได้อย่างน่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร