บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ผู้วิจัย : นางสาวอรพิณ สนธิกุล
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์ นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ขุนยวมวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ความต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน 48 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนจานวน 58 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ชมรมผู้ปกครองและครู 10 คน วิทยากรท้องถิ่น 3 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา มีมาตรการในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนขุนยวมวิทยา มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน กิจกรรมทางการศึกษา และการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะจัดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้ใช้ทรัพยากรในห้องสมุดในรูปแบบหนังสือ ตารา ตลอดทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบผลสาเร็จในการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยโรงเรียนควรมีการกาหนดแผนการใช้งบประมาณในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ควรบริการการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลดเอกสาร