บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ผู้วิจัย : นางกลีบจันทร์ เจริญสุข
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูบรรจุใหม่ ปีพุทธศักราช 2549 - 2551 ศึกษาความต้องการพัฒนาของข้าราชการครูบรรจุใหม่ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยข้าราชการครูบรรจุใหม่ในปี พ.ศ 2549 - 2551 จา นวน 156 คนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร จา นวน 17 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยมี ดังนี้
1. เปรียบเทียบ ข้าราชการครูที่บรรจุจากการสอบแข่งขันจากบุคคลทั่วไป มีผลการประเมินเริ่มต้นอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานตามกา หนด ผลการประเมินทั้งสองด้านอยู่ในระดับดี ส่วนข้าราชการครูที่บรรจุจากการคัดเลือกจากพนักงานราชการ มีผลการประเมินด้านการปฏิบัติตนเริ่มต้นอยู่ในระดับดี และผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานเริ่มต้นอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานตามกา หนด ผลการประเมินทั้งสองด้านอยู่ในระดับดี
2. ความต้องการพัฒนาของข้าราชการครูบรรจุใหม่ในภาพรวม มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากทุกด้าน
3. แนวทางการพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ รัฐควรส่งเสริม และพัฒนา ในด้านการผลิตครู ควรจัดสรรงบประมาณให้ชุมชน และท้องถิ่น สรรหาคนดี คนเก่ง ให้ทุนเรียนวิชาชีพครูเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ด้านการพัฒนาวิชาการสาหรับข้าราชการครูควรปรับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน ด้านการพัฒนาสถานศึกษา ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาโดยเสนอเป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนสื่อสารมวลชนทุกแขนงผลิตรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่สถานศึกษา และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชุมชนทั่วประเทศ


ดาวน์โหลดเอกสาร