บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

เพลงลูกทุ่งคำเมืองในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐


ผู้วิจัย : นายสมคิด เมืองวงค์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องเพลงลูกทุ่งคาเมืองในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพสะท้อนของเพลงลูกทุ่งในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐
ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาในเพลงลูกทุ่งคาเมืองในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการล้อเลียนโดยเฉพาะจะมีการล้อเลียนเกี่ยวกับภรรยา สามี และสาวประเภทสอง รวมทั้งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความผิดหวังจากคนรัก การแอบรัก ความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูก นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเป็นเมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือ และมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวรรณคดีเก่า ด้านการใช้ภาษา พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้ภาษาวรรณศิลป์ เช่นการใช้คาภาษากวี การใช้คาแทนหญิงคนรัก การใช้ภาพพจน์ การใช้สัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะ รวมทั้งมีการใช้สานวน การใช้คาร่วมสมัย และได้มีการใช้ภาษาอื่นในบทเพลงลูกทุ่งคาเมือง เช่น ภาษายอง ภาษาอีสาน และภาษาอาข่า ด้านภาพสะท้อนสังคม พบว่าส่วนใหญ่มีการกล่าวถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนล้านนา แบ่งเป็น ชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร การแต่งกาย ลักษณะนิสัย รวมทั้งการดื่มสุราของคนล้านนา นอกจากนี้ยังพบภาพสะท้อนที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนล้านนา เช่น นรก สวรรค์ ชาตินี้ ชาติหน้า บาป บุญ และความเชื่อเรื่องผี รวมทั้งภาพสะท้อนทางประเพณีของคนล้านนาที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งคาเมืองคือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีปอยหลวง และประเพณีลอยกระทง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนา


ดาวน์โหลดเอกสาร