บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารทรัพยากร ทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นายธงชัย สงวนสิทธิ์
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล รักสวน

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม ความต้องการในการมีส่วนร่วม ปัญหาของการมีส่วนร่วม และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชากรกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในส่วนของบุคลากรครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จานวน 2 ฉบับและการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนจัดสรร และประเมินการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการในการมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการ การกาหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน วิธีการดาเนินการใช้ทรัพยากรวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา และแหล่งวิทยาการในการศึกษาค้นคว้า ส่วนความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอนในการทางานให้ตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัด การจัดสรรทรัพยากรวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา การจัดสรรหรือกาหนดทรัพยากรสื่อการเรียนรู้และการจัดลาดับความสาคัญในการใช้ทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ ส่วนมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ต้องการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบประสิทธิผล ในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาในด้านคุณภาพของทรัพยากรทางการศึกษา ปัญหาอุปสรรค ในการใช้ทรัพยากรวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา และคุณภาพในการใช้ทรัพยากรสื่อการเรียนรู้
แนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอให้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันอย่างสม่าเสมอ การจัดทาแบบสอบถามสารวจความคิดเห็นและการสุ่มสัมภาษณ์ตัวแทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนการจัดทากล่องรับฟังความคิดเห็นตั้งตาม จุดต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในทุก ๆ ด้านและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง


ดาวน์โหลดเอกสาร