บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นายประจวบ ลังกา
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม ปัญหาการมีส่วนร่วมและสังเคราะห์ความคิดเห็นแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละและการสนทนากลุ่ม โดยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเฉพาะเจาะจง จานวน 11 คน นาเสนอผลด้วยวิธีการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมบ่อยครั้ง ส่วนในการกากับกิจการของสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการภาพรวมมีส่วนร่วมนาน ๆ ครั้ง
ปัญหาการมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เข้าใจบทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ไม่มีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ส่วนแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้เสนอให้โรงเรียนจัดประชุมเพื่อชี้แจงบทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 จัดทาคู่มือและแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คณะกรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ


ดาวน์โหลดเอกสาร