บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการ ประกันคุณภาพโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ผู้วิจัย : นายศรีจันทร์ หลักฐาน
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกในวงรอบที่ 1 และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสาหรับการประกันคุณภาพในวงรอบที่ 2 ของโรงเรียนในสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชากรในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก วงรอบที่ 1 อยู่ในระดับดีทั้งหมด จา นวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน 7 แห่ง จา นวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากคิดเป็นร้อยละ 50 จากประชากรที่เป็นครูผู้สอนทั้งสิ้น 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรได้แก่ แบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกวงรอบที่ 1 และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยในวงรอบต่อไป ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจัดสนทนากลุ่มเป้าหมายกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยผลการวิจัยพบว่าโรงเรี ยนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีในวงรอบที่ 1 ทั้ง 7 โรงเรี ยนดำเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินโดยครบถ้วน โดยด้านผู้เรียน มีระดับปฏิบัติมาก
ที่สุด ในมาตรฐานที่ 6 ทุกตัวบ่งชี้ ด้านครูผู้สอนส่วนใหญ่มีระดับปฏิบัติมาก ส่วนด้านผู้บริหารมีระดับปฏิบัติมากที่สุดรวม 10 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ ด้านผู้เรียนว่าควรมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3ได้แก่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความกตัญญูกตเวที จัดพิธีวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันไหว้ครู วันแม่ ฯลฯ และบันทึกเป็นหลักฐานร่องรอยหรือจัดเก็บเป็นภาพนิทรรศการ ( X = 4.51) สาหรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้อื่น ๆควรปฏิบัติในระดับมาก ด้านครูผู้สอน ควรมีการปฏิบัติในระดับมาก ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ( X อยู่ระหว่าง 3.52-4.25) ด้านผู้เรียน ควรมีการปฏิบัติในระดับมากทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ( X อยู่ระหว่าง 4.16-
4.49) ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ่มเป้ าหมายพบว่า ด้านผู้เรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน กระตุ้นให้นักเรียนสนใจด้วยการดูภาพและเล่านิทาน ฝึกให้รู้จักสังเกต เรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ สร้างภาพความคิดรวบยอดโดยใช้เกมและมีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน ด้านครูผู้สอน ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คิดหาวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ครูมีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการใหม่ ๆ และให้ครูมีโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ ด้านผู้บริหาร การพัฒนาการประกันคุณภาพต้องเป็นไปตามกระบวนการและแผนยุทธศาสตร์ ใช้หลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สร้างจิตสานึกและแนวร่วมทุกฝ่าย จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดทาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนผู้เรียน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม


ดาวน์โหลดเอกสาร