บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่มีการขยายชั้นเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความเข้าใจบทบาท ปัญหาการใช้บทบาทและเพื่อศึกษาความคิดเห็นในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนที่มีการขยายชั้นเรียน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 81 คน จากโรงเรียนที่มีการขยายชั้นเรียนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จานวน 9 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละและการสนทนากลุ่มโดยผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จานวน 5 คน และผู้อานวยการกลุ่มงานต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จานวน 4 คน นาเสนอผลด้วยวิธีการบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเข้าใจในบทบาทของตนเองร้อยละ 87.65 ที่เกี่ยวกับการกากับกิจการสถานศึกษา มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 76.54 และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาร้อยละ 91.36
ปัญหาการใช้บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการกากับกิจการสถานศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่ชัดเจน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ในส่วนงานวิชาการไม่มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานงบประมาณไม่มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล ไม่มีความเข้าใจในอานาจหน้าที่และบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาแต่ละระดับชั้น
สาหรับความคิดเห็นในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงาน จัดประชุมชี้แจงเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริงและครอบคลุม นาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรืออย่างสม่าเสมอ พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ


ดาวน์โหลดเอกสาร