บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นางพุฒชาด จันทร์ดำ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่ง วีระกุล

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบ และความพึงพอใจ ในการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอปางมะผ้า ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือโรงเรียนบ้านส่อแบะ และโรงเรียนบ้านเมืองแพม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมมูลข้อมูล มีจานวน 7 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการนิเทศและติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหาค่า ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีการพัฒนารูปแบบโดยการประยุกต์จากแนวคิดของกัลยาณมิตรและการทางานแบบมีส่วนร่วม ในลักษณะร่วมคิดร่วมทา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นการนาแนวทางการพัฒนาไปดาเนินการ ขั้นการนิเทศ กากับและติดตาม และขั้นการสรุปผลการพัฒนา
ผลการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า
ขั้นตอนที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมการประชุมมีการวิเคราะห์ ร่วมคิดถึงปัญหา วางแผนการจัดกิจกรรม โครงการ (ตามมาตรฐานที่มีผลการประเมินระดับปรับปรุง) เพื่อเป็น แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กาหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนที่ 2 การนาแนวทางการพัฒนาไปดาเนินการ ผู้บริหารโรงเรียนและครูนาแนวทางการพัฒนาไปดาเนินการ โดยมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกิจกรรม / โครงการที่กาหนด ขั้นตอนที่ 3 การนิเทศ กากับและติดตาม โดยกาหนดให้นิเทศ กากับและติดตาม 2 ครั้ง จากผู้บริหารสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนพร้อมกับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบอาเภอปางมะผ้า
มีการบันทึกการนิเทศเป็นรายมาตรฐาน และขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการพัฒนาคุณภาพ ของทั้งสองโรงเรียนรายมาตรฐาน พบว่าโรงเรียนบ้านส่อแบะ มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 อยู่ในระดับพอใช้ มาตรฐานที่ 5 อยู่ในระดับปรับปรุง ส่วนมาตรฐานที่ 6 ,13 ,22 และ 25 อยู่ในระดับดี โรงเรียนบ้านเมืองแพม มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 และ 22 อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนมาตรฐาน ที่ 6 ,13 ,18 และ 25 อยู่ในระดับดี
ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44) ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.34) และนักเรียน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23)


ดาวน์โหลดเอกสาร